Dr Zoran Rankovic - Aleksandrovac

Иди на садржај
 

Bogoslovski fakultet u Beogradu

Dr. Zoran Ranković, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1971. godine u Požarevcu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve 1997. godine. Iste godine upisao je postdiplomske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer „Nauka o jeziku“), koje je okončao 2001. odbranom magistarskog rada „Bratkov minej – struktura i zapisi“ (mentor prof. dr Radojica Jovićević). U međuvremenu je, februara 2000. godine,  zasnovao radni odnos na Bogoslovskom fakultetu u zvanju asistenta pripravnika za Crkvenoslovenski i Staroslovenski jezik. U zvanje i na radno mesto asistenta bio je izabran marta 2002. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Paleografija, ortografija i jezik Služabnog mineja za septembar-oktobar (XIV vek)“ pod mentorskim rukovodstvom prof. dr Radojice Jovićevića odbranio je 14. aprila 2006. godine. Marta 2006. godine reizabran je u zvanje asistenta, 2007. godine izabran je u zvanje docenta za predmet Crkvenoslovenski jezik, 2012. godine u zvanje vanrednog profesora, a 2017. godine u zvanje redovnog profesora za navedeni predmet.
Od 2007. godine dr Zoran Ranković predaje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studijski predmet Crkvenoslovenski jezik, koji se izvodi na osnovnim studijama, izborni studijski predmet Srpskoslovenski jezik, koji se takođe izvodio na osnovnim studijama, a od 2012 godine i izborni studijski predmet Ćirilska paleografija na doktorskim studijama. Budući da se predmet Crkvenoslovenski jezik u našoj sredini ne predaje ni na jednom fakultetu, dr Ranković je prethodno, na osnovu uvida u relevantnu literaturu, sastavio studijski program, izvršio selekciju sadržaja nastave, sastavio udžbenik za Crkvenoslovenski jezik, razradio adekvatan pristup i metode rada, imajući u vidu potrebe diferencijacije nastave na osnovu prethodne lingvističke, ali i teološke predspreme studenata (u zavisnosti od tipa srednje škole koju su pohađali – bogoslovije i filološke gimnazije, s jedne, i opšte gimnazije i srednje stručne škole, s druge strane).
Predstavljajući, od akademske 2014/15. godine, predavanja iz predmeta Crkvenoslovenski jezik i u formi video zapisa u kombinaciji sa multimedijalnom grafikom (E-learning crkvenoslovenskog jezika), dr Ranković je i na taj način unapredio i olakšao praćenje nastave crkvenoslovenskog jezika na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Multimedijalna forma je dostupna preko sajta Slovo i sajta Fakulteta.
U svom pedagoškom radu dr Zoran Ranković postiže zapažene rezultate. On konstantno dobija visoke ocene u postupku studentske evaluacije pedagoškog rada nastavnika, pri čemu su posebno istaknuti parametri preglednog i jasnog izlaganja, kvalitet i obim literature, kao i uspešnosti nastavne komunikacije sa studentima na času – podsticanje uključivanja i učestvovanja studenata, odgovaranje na njihova pitanja i uzimanje u obzir studentskih komentara.
Profesor dr Zoran Ranković objavio je veći broj studija i radova u časopisima i zbornicima međunarodnog i nacionalnog značaja i više naučnih monografija, učestvovao u izradi monografija od međunarodnog i nacionalnog značaja, a publikovao je i visokoškolski udžbenik crkvenoslovenskog jezika.
Uža područja naučnog interesovanja dr Zorana Rankovića jesu: crkvenoslovenski jezik, srpskoslovenski jezik, istorija srpskog književnog jezika i kulture, istorija slavistike, istorija bogosluženja u Srba, teolingvistika i metodika nastave crkvenoslovenskog jezika.
Sa referatima je dr Zoran Ranković redovno učestvovao na skupovima vezanim za naučni projekat „Srpska teologija u HH veku – istraživački problemi i rezultati“ (2012-2016. godine) u organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; takođe, sa referatima je učestvovao i na domaćem naučnom skupu „Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, umetnosti i književnosti“ u okviru manifestacije Dani srpskog duhovnog preobraženja, u organizaciji Narodne biblioteke „Resavska škola“ (2013. godine), Šestoj nacionalnoj konferencija vizantologa, 20. jun 2015. godine u organizaciji Srpskog komiteta za vizantologiju i Vizantološkog instituta SANU (2015. godine) i na jednom domaćem skupu sa međunarodnim učešćem u organizaciji Slavističkog društva Srbije i uz podršku Ministarstva nauke Republike Srbije (2015. godine).
Takođe, učestvovao je sa referatima i u radu međunarodnih naučnih skupova: „Dečani u svetlu arheografskih istraživanja“ u organizaciji Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije (2012. godine), „Informacionnыe tehnologii i pisьmennoe nasledie“ u organizaciji Univerziteta u Petrozavodsku i Tehničkog univerziteta u Iževsku (2012. godine), „1150 Years from the Mission of Cyrill and Methodious“ u organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu (2012. godine), „Pravoslavnый učenый v sovremennom mire: problemы i puti ih rešeniя“ u organizaciji po blagoslovu Mitropolita Voronježskog i Boriso-glebskog (2013. godine), „Sveti car Konstantin i hrišćanstvo“ u organizaciji Centra za crkvene studije i Filozofskog fakulteta u Nišu (2013. godine), „Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs” u organizaciji grada Soluna (2013. godine),  „Kirilometodijevsko predanje, jezik i misija Crkve u 21. veku“ u organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2013. godine), „Pravoslavni svet i Prvi svetski rat“ u organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2014. godine) i „Filologija kulture“ u organizaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2016. godine).
Dr Zoran Ranković od januara 2011. godine učestvuje u svojstvu stalno angažovanog istraživača u realizaciji projekta „Srpska teologija u dvadesetom veku: fundamentalne pretpostavke teoloških disciplina u evropskom kontekstu - istorijska i savremena perspektiva“ Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i uz podršku Ministarstva nauke Republike Srbije (evidencioni br. 179078).
Takođe, dr Ranković učestvuje u realizaciji dva projekta Biblioteke Srpske Patrijaršije: „Istraživanje i prikupljanje srpskih rukopisa u inostranim bibliotekama, manastirima i zbirkama“ i „Digitalizacija, revizija i stručna obrada rukopisnog fonda Biblioteke Srpske Patrijaršije“ uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

Izvor: Slovo

Vreme
0
reviews

Назад на садржај